PROJEKT UNIJNY

Zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego

Dokumenty rekrutacyjne do realizowanego projektu

Link do rekrutacji do projektu- formularza Ucznia

Link do rekrutacji projektu – formularza Nauczyciela

„Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów”

nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0172/23

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Całkowity koszt projektu: 1 858 928,72zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 580 089,41zł

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie

Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2024r. do 30 czerwca 2025r. w Szkołach Podstawowych z Gminy Biała Podlaska:

 1. Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym.
 2. Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie.
 3. Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie.
 4. Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim.
 5. Szkole Podstawowej w Sitniku.
 6. Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym.
 7. Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu.
 8. Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach.
 9. Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych.

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia 9 Szkół Podstawowych z Gminy Biała Podlaska poprzez wdrożenie programów rozwojowych 9 szkół i realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) kwalifikacji (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji przez min. 90% z 113 nauczycieli/nauczycielek (96 kobiet, 17 mężczyzn) oraz do zwiększenia potencjału dydaktycznego 9 Szkół Podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji  zajęć w projekcie w okresie 01.03.2024 – 30.06.2025.

Wdrożenie w 9 Szkołach Podstawowych programów rozwojowych w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.F – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie: 581 uczniów z klas I – VIII z 9 Szkół Podstawowych w Gminie Biała Podlaska.

 1. Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym 66 uczniów., 16 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 2. Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 87 uczniów. 10 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 3. Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie 60 uczniów , w tym; 9 uczniów (5 kobiet, 4 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 4. Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim 53 uczniów (27 kobiet, 26 mężczyzn) 7 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 5. Szkole Podstawowej w Sitniku 20 uczniów , w tym: 3 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 6. Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym 100 uczniów , w tym 12 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 7. Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu 43 uczniów , w tym 1 uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 8. Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach 89 uczniów (43 kobiet, 46 mężczyzn), w tym: 10 uczniów (5 kobiet, 5 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 9. Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych 63 uczniów (31 kobiet, 32 mężczyzn), w tym 3 uczniów (2 kobiety, 1 mężczyzna) o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • W ramach projektu wsparciem objętych zostanie min. 523 uczniów z terenów wiejskich.  90% z 581 uczniów/uczennic nabędzie kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe;
 • 71 uczniów w tym 10 osób z niepełnosprawnością objętych zostanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym m.in. zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze socjoterapeutycznym, terapia pedagogiczna;
 • 581 uczniów warsztatami dodatkowymi dla uczniów i/lub zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wyjazdowymi rozwijającymi kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe i przekrojowe;
 • 119 uczniów z klas VII – VIII weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz wyjazdach zawodoznawczych do pracodawców.
 • 113 nauczycieli z 9 Szkół Podstawowych w Gminie Biała Podlaska, w tym w:
 • Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym 10 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 15 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie 10 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim 11 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej w Sitniku 5 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym 24 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu 10 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach 10 nauczycieli ;
 • Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych 18 nauczycieli
 • W ramach projektu 102 nauczycieli/nauczycielek podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.
 • W ramach projektu 9 Szkół Podstawowych z Gminy Biała Podlaska zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.
Skip to content